Regulamin Klubu CELLARIO


§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Klub Cellario (dalej zwany Serwisem) jest serwisem internetowym dostępnym jest na stronie internetowej pod adresem klub.cellario.pl jest prowadzony przez spółkę Klub Cellario Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Nadwiślańska 11 lok. 328, 30-527 Kraków, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000431428, NIP 6762458195.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, który służy prezentacji produktów i usług oferowanych przez Operatora w Serwisie, do obsługi prowadzonej przez Operatora sprzedaży detalicznej produktów oraz usług oferowanych w Serwisie, jak też do składania i ewidencjonowania Zamówień składanych przez Klubowiczów.
 3. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy, należy rozumieć je w sposób następujący:

1) Administrator danych osobowych ? Klub Cellario Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Nadwiślańskiej 11 lok. 328, 30-527 Kraków, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000431428, NIP 6762458195;
2) Czas realizacji zamówienia ? ilość dni roboczych potrzebnych Operatorowi na skompletowanie zamówienia dokonanego przez Klubowicza w Serwisie i przygotowanie do odbioru w siedzibie Klubu Cellario;
3) Dni robocze ? dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem wszystkich dni, które zostały wskazane w odrębnych przepisach prawa za dni wolne od pracy;
4) Formularz rejestracyjny ? formularz dostępny w Serwisie umożliwiający utworzenie Konta;
5) Formularz zamówienia ? usługa elektroniczna polegająca na udostępnianiu interaktywnego formularza dostępnego w Serwisie, umożliwiającego złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie oferowanych przez Operatora produktów lub usług do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków umowy sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
6) Konto ? świadczona przez Operatora usługa elektroniczna, polegająca na udostępnianiu Klubowiczowi oznaczonego indywidualną nazwą (loginem) i hasłem, zbioru zasobów w systemie teleinformatycznym, w którym gromadzone są dane podane przez Klubowicza oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach;
7) Konsument ? Klubowicz będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej z Operatorem, niezwiązanej bezpośrednio z jego (Konsumenta) działalnością gospodarczą lub zawodową;
8) Newsletter ? świadczona przez Operatora za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail usługa elektroniczna, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Operatora cyklicznych treści newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Serwisie;
9) Operator ? spółka Klub Cellario Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Nadwiślańska 11 lok. 328, 30-527 Kraków, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000431428, NIP 6762458195;
10) Pakiet klubowy ? oferowany Klubowiczom przez Operatora zestaw  produktów prezentowany w Serwisie, dostępny w sprzedaży w Sklepie;
11) Regulamin ? niniejszy Regulamin Serwisu, dostępny w Serwisie klub.cellario.pl oraz w siedzibie Operatora;
12) Rejestracja - proces zakładania przez Klubowicza Konta w Serwisie, wiążący się z podaniem danych osobowych;
13) Serwis ? serwis internetowy Klub Cellario, prowadzony przez Operatora, dostępny na stronie internetowej klub.cellario.pl; 
14) Sklep - punkt sprzedaży detalicznej położony w Krakowie przy ulicy Nadwiślańskiej 11 lok. 328, 30-527 Kraków, telefon +48 663 301 114, e-mail: klub@cellario.pl;
15) Klubowicz ? osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie; 
16) Zamówienie ? oświadczenie woli wyrażone przez Klubowicza za pośrednictwem Serwisu, zmierzające do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów lub usług będących przedmiotem zamówienia (znajdujących się w ofercie Serwisu w chwili składania Zamówienia), określające ich typ,  ilość, dane osobowe Klubowicza, formę zapłaty oraz sposób i miejsce dostarczenia produktów.

§ 2
Zasady korzystania z Serwisu

 1. Operator świadczy drogą elektroniczną następujące usługi:
  1)    udostępnianie możliwości założenia przez Klubowicza Konta w Serwisie, pozwalającego na dokonywanie zakupów produktów oraz korzystanie z innych usług oferowanych w Serwisie;
  2)    umożliwianie Klubowiczom dokonywania zakupów produktów i usług oferowanych w Serwisie poprzez Formularz zamówienia; 
  3)    dostarczania Klubowiczom treści marketingowych dotyczących Serwisu za pomocą Newslettera.
 2. Rejestracja Konta w Serwisie oraz składanie zamówień poprzez Formularz zamówienia są dobrowolne i nieodpłatne.
 3. Umowa o świadczenie usług założenia i prowadzenia indywidualnego Konta w Serwisie zostaje zawarta z chwilą wypełnienia przez Klubowicza Formularza rejestracyjnego, zaakceptowaniu Regulaminu  i wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych oraz potwierdzenia woli założenia indywidualnego konta w Serwisie poprzez wciśnięcie ikony kontynuuj dostępnej pod Formularzem rejestracyjnym.
 4. Przed zarejestrowaniem indywidualnego konta w Serwisie, Klubowicz powinien zapoznać się dokładnie z treścią niniejszego Regulaminu.
 5. Po zarejestrowaniu indywidualnego konta w Serwisie, Klubowicz może zalogować się do Serwisu podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej oraz hasło, jeśli Klubowicz nie pamięta hasła może skorzystać z przypomnienia hasła, podając adres poczty elektronicznej który podał podczas rejestracji Konta.
 6. Klubowicz w każdej chwili i bez podania przyczyny może usunąć swoje Konto w Serwisie. W wyniku usunięcia konta następuje rozwiązanie umowy o świadczenie usług udostępniania Klubowiczowi indywidualnego Konta w Serwisie.
 7. W celu usunięcia indywidualnego Konta w Serwisie, należy wysłać do Operatora żądanie usunięcia konta, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: klub@cellario.pl  albo w formie pisemnej na adres pocztowy siedziby Operatora.
 8. Do korzystania z usług oferowanych w Serwisie oraz przeglądania treści Serwisu, składania zamówień i korzystania z indywidualnego Konta w Serwisie, wymagane jest spełnienie następujących, minimalnych warunków technicznych:
  1)    Posiadanie urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;
  2)    Posiadanie przeglądarki internetowej z aktualnymi wtyczkami shockwave flash, Java oraz wyłączone programy blokujące treści na stronie np. AdBlock:        
  a.    Mozilla Firefox
  b.    Opera
  c.    Google Chrome
  d.    Internet Explorer
  3)    Posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
 9. Klubowicz zobowiązuje się do:
  1)    korzystania z Serwisu w sposób, który nie narusza przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu;
  2)    korzystania z Serwisu w sposób, który nie narusza praw osób trzecich, dobrych obyczajów lub zasad współżycia społecznego;
  3)    korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w sposób, który nie zakłóca jego funkcjonowania;
  4)    dochowania należytej staranności w definiowaniu hasła oraz loginu w z Serwisie, jak i zachowania ich poufności. 
 10. Operator może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi prowadzenia indywidualnego konta w Serwisie z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku naruszenia zasad o których mowa w ust. 9 powyżej.
 11. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi prowadzenia indywidualnego konta w Serwisie przesyłane jest Klubowiczowi na adres poczty elektronicznej wskazany aktualnie wskazany w Serwisie.  
 12. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki udostępnienia danych do logowania w Serwisie osobom trzecim.

§ 3
Składanie zamówień i zawieranie umowy sprzedaży

 1. Miejscem zawierania umów sprzedaży jest punkt sprzedaży (Sklep z winem SOLOVINO) położony w Krakowie przy ulicy Nadwiślańskiej 11 lok. 328, 30-527 Kraków .
 2. Przed złożeniem zamówienia na produkt dostępny w Serwisie, Klubowicz jest zobowiązany uważnie zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Klubowicz potwierdzając zamówienie w Serwisie, składa jednocześnie oświadczenie, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptował zawarte w nim postanowienia oraz, że zezwala na przetwarzanie przez operatora jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
 3. Świadczenie przez Operatora usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klubowiczom składania zamówień na produkty dostępne w Serwisie za pośrednictwem Serwisu jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia Operatora.
 4. Zamówienia na produkty dostępne w Serwisie można składać całą dobę przez 7 dni w tygodniu, przez cały rok, z wyłączeniem okresu przerw technicznych i konserwacyjnych. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym licząc od dnia, w którym zamówienie zostało złożone.
 5. Operator przyjmuje zamówienia za pośrednictwem Serwisu w taki sposób, że Klubowicz przeglądający zawartość Serwisu, po wybraniu produktu oraz akceptacji jego ceny, dodaje go automatycznie do formularza zamówienia dostępnego w zakładce koszyk po jej włączeniu lub wciśnięciu przycisku przejdź do koszyka.
 6. Po zaakceptowaniu produktów w Formularzu zamówienia, określeniu ich liczby, wyborze formy płatności i sposobu dostawy produktów oraz  ostatecznym zaakceptowaniu łącznej ceny wszystkich produktów, Klubowicz może dokonać złożenia zamówienia.
 7. Po złożeniu zamówienia, Klubowicz otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany w Formularzu zamówienia, potwierdzenie przyjęcia zamówienia. W przedmiotowym potwierdzeniu przesłany zostanie wykaz zamówionych produktów wraz z ich cenami jednostkowymi, ceną łączną, kosztami przesyłki oraz sposobem i przewidywanym czasem dostawy.
 8. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klubowicza Formularza zamówienia. W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących przekazanych przez Klubowicza danych, Operator może wstrzymać realizację zamówienia o czym niezwłocznie poinformuje Klubowicza.
 9. Zamówienia produktów złożone przez Klubowiczów są przyjmowanie od 1-go danego miesiąca do 20-go danego miesiąca, a potem są kompletowane przez Sprzedawcę i wysyłane do Klubowiczów na koniec danego miesiąca.

§ 4
Ceny produktów

 1. Wszystkie ceny w Serwisie podawane są w złotych polskich i zawierają wliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości.
 2. Do łącznej ceny produktów zamówionych w Serwisie doliczany jest koszt przesyłki zależny od wybranego sposobu dostawy i formy płatności.
 3. Cena podana przy każdym produkcie w Serwisie, jest wiążąca w chwili złożenia przez Klubowicza zamówienia.
 4. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów w Serwisie, wprowadzania do Serwisu nowych produktów oraz przeprowadzania akcji promocyjnych i udzielania rabatów.
 5. Zmiany cen produktów w Serwisie o których mowa w ust. 4 powyżej, nie ma wpływu na ceny produktów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków promocji lub wyprzedaży.

§ 5
Formy płatności

 1. Płatności za zamówione produkty można dokonywać w następujący sposób:
  1)    Gotówką przy odbiorze zamówionego produktu:
  a.    osobiście w siedzibie Operatora.    
  2)    Bezgotówkowo przed odbiorem zamówionego produktu, poprzez:
  a.    bezpośredni przelew na rachunek Operatora.
 2. Szczegółowy wykaz wszelkich opcji zapłaty za zamówione produkty wraz wyszczególnieniem wszystkich, związanych z nimi kosztów, dostępny jest w Serwisie w  zakładce Formy płatności znajdującej się pod adresem: 

§ 6
Warunki dostawy produktów

 1. Zamówione produkty (Pakiety Klubowe) mogą zostać odebrane osobiście w Sklepie bez dodatkowych kosztów.
 2. Do każdego przesyłanego produktu załączany jest dowód zakupu oraz informacja o prawie odstąpienia od umowy wraz ze wzorem Formularza zwrotu ułatwiającego odstąpienie od umowy oraz informację o możliwości reklamacji wraz ze wzorem Formularza reklamacji. Wzory formularzy są jedynie przykładami i nie są dla Klubowicza wiążące.
 3. W przypadku gdy Klubowicz zgłasza wniosek o wystawienie faktury VAT, wyraża jednocześnie zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu.

§ 7
Reklamacje

 1. Operator oświadcza, że produkty znajdujące się w Serwisie są fabrycznie nowe, oryginalne i spełniają warunki określone w specyfikacji każdego produktu.
 2. Operator jest zobowiązany dostarczyć Klubowiczowi zamówione produkty bez wad fizycznych oraz prawnych i ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku wystąpienia takich wad, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
 3. Reklamacje dotyczące wad produktów można składać do Operatora, bezpośrednio w jego siedzibie, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres klub@cellario.pl lub pisemnie na adres pocztowy Klub Cellario Sp.  z o.o, ul. Nadwiślańska 11 lok. 328, 30-527 Kraków.
 4. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacyjne zawierało w szczególności: imię i nazwisko Klubowicza, adres do korespondencji na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, adres poczty elektronicznej, numer zamówienia, jeśli Klubowicz życzy sobie otrzymać odpowiedź pocztą elektroniczną, datę nabycia produktu, rodzaj reklamowanego produktu, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klubowicza a także wskazanie preferowanego przez Klubowicza sposobu udzielenia odpowiedzi na reklamację. 
 5. Operator udostępnia Klubowiczowi wzór Formularza reklamacji, dostępny w Serwisie pod adresem http://klub.cellario.pl/index.php?route=account/return/add, który stanowi jedynie przykład i nie jest dla Klubowicza wiążący. Klubowicz nie musi się kierować tym wzorem ani z niego korzystać. 
 6. W przypadku otrzymania produktu wadliwego, Klubowiczowi przysługuje żądanie obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba, że sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klubowicza wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
 7. Operator ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie dalej jednak niż w terminie 14 dni od chwili otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego od Klubowicza.
 8. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Operator zwróci się do Klubowicza o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 8
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), Konsument ma prawo odstąpienia od umowy, którą zawarł na odległość w terminie 14 dni, bez podawania przyczyn i ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 przedmiotowej ustawy.
 2. Termin 14-dniowy o którym mowa w ust. 1 liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Produktu lub w przypadku umowy o świadczenie usług od dnia jej zawarcia. 
 3. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie przysługuje Konsumentowi w stosunku do mowy w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczone w zamkniętym opakowaniu, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. 
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy składać do Operatora, bezpośrednio w jego siedzibie, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres klub@cellario.pl lub pisemnie na adres pocztowy Klub Cellario Sp.  z o.o, ul. Nadwiślańska 11 lok. 328, 30-527 Kraków.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić Operatorowi produkt wraz z elementami, które otrzymał nieodpłatnie, niezwłocznie jednak nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Operatora o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14 dniowego terminu na adres Operatora. 
 6. Konsument jest zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy Operator niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Operatora.
 8. Zwrot płatności Konsumentowi zostanie dokonany przez Operatora przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument. W żadnym przypadku Konsument nie poniesie dodatkowych kosztów związanych z tym zwrotem.
 9. Operator może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.
 11. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli.
 12. Operator udostępnia Klubowiczowi wzór Formularza odstąpienia od umowy, dostępny w Serwisie pod adresem http://klub.cellario.pl/index.php?route=account/return/add, który stanowi jedynie przykład i nie jest dla Klubowicza wiążący. Klubowicz nie musi się kierować tym wzorem ani z niego korzystać. 

§ 9
Wymiana produktów

 1. Każdy Klubowicz ma prawo do wymiany każdego zakupionego w Serwisie produktu bez podania przyczyny na dowolny inny produkt dostępny w Serwisie w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania, (z zastrzeżeniem o którym mowa w ust. 2).
 2. Oświadczenie o woli wymiany produktu należy składać do Operatora, bezpośrednio w jego siedzibie, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres klub@cellario.pl lub pisemnie na adres pocztowy Klub Cellario Sp.  z o.o, ul. Nadwiślańska 11 lok. 328, 30-527 Kraków.
 3. Aby wymiana produktu została zaakceptowana przez Operatora, wymieniany produkt musi zostać odesłany do Operatora wraz z elementami, które otrzymał nieodpłatnie, niezwłocznie, jednak nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Operatora o woli skorzystania z prawa do wymiany produktu.
 4. Wymieniany produkt nie może być używany i musi posiadać oryginalne banderole.

§ 10
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klubowicza będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresami internetowymi: 
  1)    http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  2)    http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  3)    http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 2. Klubowicz będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1)    Klubowicz uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
  2)    Klubowicz uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klubowiczem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  3)    Klubowicz może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klubowiczem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

§ 11
Newsletter

 1. Klubowicz ma możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera udostępnianego przez Operatora w Serwisie. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do Klubowiczów, którzy zamówili Newsletter poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu rejestracji, zamówienia lub w Formularzu zamówienia oraz wyrazili zgodę na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).
 2. Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie produktów w Serwisie i aktualnych promocjach.
 3. Newsletter wysyłany jest nieodpłatnie w formie nieregularnej subskrypcji.
 4. Zgoda na otrzymywanie Newsletter jest udzielana bezterminowo z zastrzeżeniem, że Klubowicz może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zmienić wskazany adres poczty elektronicznej, na który wysyłany jest Newsletter lub zrezygnować z subskrypcji Newslettera, wykorzystując link umieszczony w stopce każdego Newslettera.

§ 12
Dane osobowe

 1. Dane osobowe podane przez Klubowicza podczas rejestracji lub składania zamówienia produktów są przetwarzane przez Operatora, który jest administratorem danych osobowych.
 2. Elementem koniecznym dla przeprowadzenia rejestracji lub dla złożenia Zamówienia produktu jest podanie przez Klubowicza jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klubowicza zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji lub składania zamówienia. Podanie danych osobowych które zostały oznaczone jako obligatoryjne jest dobrowolne ale konieczne w celu rejestracji lub realizacji zamówienia produktu. Podanie danych osobowych które nie zostały oznaczone jako obligatoryjne jest całkowicie dobrowolne.
 3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klubowicza odpowiedniego pola podczas procedury rejestracji lub składania zamówienia.
 4. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotom uczestniczącym w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klubowiczowi zamówionych produktów, wymienionym w §6 ust. 1. Gdy zapłata za zamówiony produkt jest dokonywana przez Klubowicza z góry, jego dane są przekazywane także podmiotowi, za pośrednictwem którego następuje rozliczenie transakcji. Ilość i rodzaj przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum.
 5. Klubowicza ma nieograniczone prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania,  a także do uzyskania pełnej informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się z Operatorem na adres klub@cellario.pl lub pisemnie na adres pocztowy Klub Cellario Sp.  z o.o, ul. Nadwiślańska 11 lok. 328, 30-527 Kraków.
 6. Operator jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 7. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych i polityki prywatności w Serwisie dostępne są w dokumencie Polityka prywatności, dostępnym pod adresem internetowym http://klub.cellario.pl/index.php?route=information/information&information_id=3

§ 13
Pliki cookies

 1. Operator wykorzystuje w Serwisie pliki typu cookies, które są zapisywane w systemie teleinformatycznym Klubowicza podczas przeglądania Serwisu, które pozwalają na późniejszą identyfikację Klubowicza w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia na którym zostały one zapisane.
 2. Szczegółowe zasady zbierania i przetwarzania plików cookies określone są w dokumencie Polityka Plików Cookies dostępnym w Serwisie http://klub.cellario.pl/index.php?route=information/information&information_id=7. 
 3. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Klubowicza.
 4. Klubowicz Serwisu może w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Klubowicza przed zapisaniem pliku cookies w urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. Może to jednak spowodować, że Serwis będzie działał mniej sprawnie a Klubowicz zostanie pozbawiony dostępu do niektórych treści dostępnych w Serwisie.

§ 14
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem ogólnodostępnym, zamieszczonym w Serwisie w zakładce Regulamin, znajdującej się pod adresem http://klub.cellario.pl/index.php?route=information/information&information_id=5 w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klubowicz, a także udostępniany nieodpłatnie w formie drukowanej w siedzibie Operatora.
 2. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie Serwisu, odnoszące się do produktów prezentowanych w Serwisie, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.).
 3. Umowy zawierane w Serwisie zawierane są w języku polskim.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu następuje przez przesłanie Klubowiczowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w Serwisie treści zawartej umowy.
 5. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany treści niniejszego Regulaminu na poniższych zasadach:
  1)    Informacje o wszelkich zmianach Regulaminu zostaną opublikowane w Serwisie wraz z nowym tekstem jednolitym Regulaminu oraz zestawieniem ostatnich zmian Regulaminu. 
  2)    O treści zmian Regulaminu każdy Klubowicz, który zarejestrował się w Serwisie Klubowicz, zostanie poinformowany także pocztą elektroniczną na adres wskazany w formularzu rejestracji. 
  3)    Informacja o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. 
  4)    Zmieniony Regulamin będzie wiązał Klubowicza, który zarejestrował się w Serwisie, o ile nie złożył on w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu, oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi w Serwisie.
  5)    W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem a także w zakresie w jakim Regulamin okazałby się sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa stosuje się przepisy prawa polskiego